мейл /

тел / 0887 079 708

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА НА МАГАЗИН CAMPHOUSE.BG

Запознайте се с условията по-долу, преди да използвате този уеб сайт. С посещението на сайтa www.camphouse.bg, неговото разглеждане и поръчка на продукти, Потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия. Условията са задължителни за всички Потребители.

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между “Компакт Хаус Дизайн“ ЕООД (наричан по-долу www.camphouse.bg или Сайт)  от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.camphouse.bg   и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от “Компакт Хаус Дизайн“ ЕООД (наричани за краткост Услуги).

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

“Компакт Хаус Дизайн“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к Люлин, ул. „Добри Немиров“ 5

“Компакт Хаус Дизайн“ ЕООД е собственик на страницата www.camphouse.bg, която представлява електронен магазин за отдаване под наем на мобилни къщи.

„Потребител“ е всяко физическо или юридическо лице, което посещава сайта и е съгласно с настоящите Общи условия. Ако Потребителят не е съгласен с Общите условия, няма право да използва сайта.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните материали и Сайта се предоставят „във вида, в който са“ и това, че Сайта не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители, мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Всички информационни материали в сайта www.camphouse.bg  попадат под защита на Закона за авторското право и всяка злоупотреба е наказуема. Абсолютно е забранено копирането, публикуването и разпространението на публикуваните материали с каквато и да е обществена или търговска цел. Забранено е публикуването на материалите в други сайтове, под каквато и да е форма. По желание на трета страна да публикува част от информационните материали, е задължително това да става след изрично, писмено разрешение от Управителя на “ Компакт Хаус Дизайн“ ЕООД. Всяко друго действие е противозаконно и следва да бъде третирано като такова.

Всички стоки, публикувани на сайта www.camphouse.bg са посочени с цени в български лева и ДДС за българската версия и в евро за английската версия на сайта.

“Компакт Хаус Дизайн“ ЕООД не носи отговорност ако информацията публикувана от производителите на стоките, относно технически характеристики и параметри е невярна. “Компакт Хаус Дизайн“ ЕООД не носи отговорност ако публикуваната информация не е актуална. Някои от публикуваните продукти е възможно да не са налични в момента. За актуална информация, относно наличността на продуктите, може да се свържете с консултантите на “ Компакт Хаус Дизайн“ ЕООД, на посочените в сайта телефони. “ Компакт Хаус Дизайн“ ЕООД си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги, продукти, софтуера и функционалностите на сайта www.camphouse.bg.

НАЕМАНЕ И ПОКУПКА НА МОБИЛНИ КЪЩИ ОТ WWW.CAMPHOUSE.BG

За да резервирате наша мобилна къща или каравана ще Ви помолим да се запознаете с общите условия за наемане и ползване на предоставените в сайта предложения. Общите условия имат силата на договор, който обвързва с отговорности двете страни. Собственикът на сайта (НАЕМОДАТЕЛ) и Потребителят на сайта (НАЕМАТЕЛ) имат следните права и задължения по отношение отдаването и наемането на мобилни къщи:

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

1.НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да предостави на наемателя туристически обект – мобилна къща или каравана във вид и качество описани и подписани в протокол за състояние и имуществото по един за двете страни съдържащ описание на имуществото, видът, състоянието, и специфичните особености, ако има такива, които са неразделна част от този договор.

2. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп до Мобилната къща или караваната в датите, резервирани от календара на сайта. Да информира НАЕМАТЕЛЯ за всички особености и правила за ползване на уредите и системите на мобилната къща или караваната (климатична, система за отпадни води и др.)

3. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми НАЕМАТЕЛЯ за правилата на къмпинга, или специфичното местоположение на мобилната къща или каравана .

4. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да се увери сам, или с упълномощено от него лице за пълното функциониране на всички уреди и системи (климатик, отпадна с-ма), както и на безупречна чистота преди настаняването с оглед качествен престой и безпроблемна почивка на наемателя.

5. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да подържа мобилната къща или караваната на нивото и стандрта описани в протокола за състояние и имущество , както и да изисква от наемателя правилното и добросъвестно стопанисване на м.к. по време на неговия престой.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

1. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да използва предоставената му мобилна къща или каравана по предназначение, без право на преотдаване на трети лица и в срокът описан в в подписаният договор спрямо резервацията, направена от него на календара на сайта.

2. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да се запознае обстойно с протокола за състояние и имущество предоставен му от НАЕМОДАТЕЛЯ и лично да се увери и подпише документа. Ако има спорове и несъответствия със протокола и описаните в него правила, уреди и състояние на обекта – НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да ги съобщи на НАЕМОДАТЕЛЯ лично или на упълномощено от него лице, до изясняване на на спора.

3. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:

ОТГОВОРНОСТИ, ЩЕТИ И НЕУСТОЙКИ

1. НАЕМАТЕЛЯТ носи пряка и лична отговорност за всички уреди и цялото оборудване описани в протокола за състояние и имущество.

2. Щети, нанесени от НАЕМАТЕЛЯ вследствие на неправомерно изплозване на мобилната къща или каравана са изцяло за сметка на НАЕМАТЕЛЯ и се заплащат в троен размер.

Щети, нанесени от НАЕМАТЕЛЯ, вследствие на неправомерно или при използване не по предназначение на уредите в вградени мобилната къща или караваната, стойността на същите се заплащат изцяло от НАЕМАТЕЛЯ в троен размер.

ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

1. Цените обявени в интернет страницата на camphouse.bg са в Български лева (BGN), с включен 9% ДДС, туристически данък и застраховка. Общата дължима от клиента сума по резервацията се калкулира автоматично, в зависимост от броя дни и от актуалната ценова оферта за съответния период.

Направената и заплатена през онлайн резервационния портал резервация е ГАРАНТИРАНА със 50% авансово плащанe.

Моля, вземете в предвид, че резервации не се считат за гарантирани без предварително 50% авансово заплащане. Остатъкът от 50% се заплаща 10 дни, преди настаняването.

Компакт Хаус Дизайн – ЕООД запазва правото си да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си. При вече направени, потвърдени и платени резервации, дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

2. Начините на плащане за резервация се прави директно от сайта на camphouse.bg

След успешно заплащане на стойността на създадената резервация, Вие ще получите потвърждение, номер и параметри на Вашата гарантирана резервация.

ВАЖНО!

Моля, при затруднения да резервирате и платите през онлайн резервационния портал свържете се с нашия екип на телефони – 0893 485612; 0887 079708

ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни са защитени съгласно законодателството на Република България и се използват единствено от резервационния отдел на Компакт Хаус Дизайн – ЕООД.

АНУЛИРАНЕ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ

В случай, на анулиране на резервация, или промяна по вече платена от страна на клиента онлайн резервация, Компакт Хаус Дизайн – ЕООД възстановява заплатената сума за неизползваната резервация, като начислява неустойка в зависимост от датите за престой в резервацията и периода на анулация:

В случаи на форсмажорни обстоятелства, налагащи отмяна или промяна на резервацията, е необходимо да се предоставят съответните документи и доказателства. Тогава възстановяването на заплатените суми е по преценка на Компакт Хаус Дизайн – ЕООД.

Възстановяването на заплатени суми по договорени и извършени от Компакт Хаус Дизайн – ЕООД услуги, ще бъде направено чрез транзакция по картата, с която е извършено плащането по резервацията. Възстановяването на суми се извършва в 30-дневен период от датата на анулацията.

ВАЖНО!

За да анулирате коректно вашата резервация, и в неоходимият срок упоменат по горе е необходимо да попълните Декларация със свободен текст, като упоменете вашите три имена, данни от лична карта, и причина за анулиране на резервацията(ако желаете).

Задължително е да ни уведомите на посочените телефони, и по имейл(задължително):

телефон за контакти – 0893 485612; 0887 079708

за връзка през имейл може да използвате формата за контакт тук

При неспазване на горенаписаното, анулирането на резервацията се счита за невалидно.

ВАЖНО! – Ако не се съгласите със нашите общи и конкретни условия, които любезно сме Ви предоставили, няма да можете да направите резервация. С тяхното подписване, съгласявайки се с тях, ще носите пряка и лична отговорност.